„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

GDPR

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám

v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“)

Prevádzkovateľ:
Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
, so sídlom: Ul. Š. Furdeka 9060/ 3, 036 01 Martin, IČO: 42 213 231, telefón: 0910 907 289, 043/4277007, email: zuzana.furova@gmail.com

Zodpovedná osoba: ak T ak, s. r. o., Škultétyho 472/10, 036 01 Martin, IČO: 53 093 216, email zodpovednaosoba@aktak.sk

Ako sme získali Vaše osobné údaje?

Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia získava a spracúva Vaše osobné údaje vo vlastnom mene prostredníctvom oprávnených osôb, ktorými sú jej zamestnanci.

Pri spracúvaní osobných údajov Súkromnou základnou školou pre žiakov s vývinovými poruchami učenia ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia spracúva osobné údaje o dotknutých osobách, ktorými sú najmä:

 • uchádzači o štúdium/zamestnanie;
 • vlastní žiaci/zamestnanci;
 • bývalí žiaci a zamestnanci;
 • návštevníci;
 • iné osoby.

Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Vaše osobné údaje získava:

 • najčastejšie priamo od Vás (ak ste uchádzačom o štúdium, žiakom, zamestnancom, návštevníkom a podobne);
 • v osobitných prípadoch od tretích strán (napr. od súdov, exekútorov, sociálnej poisťovne a iných orgánov verejnej moci, z verejne dostupných registrov vedených v zmysle osobitných zákonných predpisov alebo priamo od Vašej blízkej osoby prostredníctvom nevyhnutných dokumentov doložených v zmysle zákonných predpisov za účelom uplatňovania práv a nárokov tejto osoby).


Na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pri plnení svojich úloh a povinností v zmysle osobitných zákonných predpisov získala od tretích strán, sa pre plnenie povinnosti prevádzkovateľa transparentne informovať dotknuté osoby podľa čl. 14 GDPR primerane vzťahujú výnimky podľa ods. 5 tohto článku. U zamestnanca ide napríklad o doklady preukazujúce nárok na priznanie daňového bonusu na dieťa (napr. sobášny list pri ženách, rodný list dieťaťa, prípadne kópia rozsudku o zverení dieťaťa do výchovy po rozvode) alebo doklady preukazujúce nárok na priznanie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu v zmysle § 152a Zákonníka práce (napr. doklady preukazujúce zaplatenie a pobyt dieťaťa v tábore).

Vaše osobné údaje, ktoré Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia nezískala priamo od Vás, môže spracúvať v rámci plnenia povinností a úloh, ktoré jej vyplývajú zo zákonných predpisov a z verejného záujmu:

 • ako poskytovateľovi vzdelávania, ak ste napríklad rodinným príslušníkom nášho žiaka alebo jemu blízkou osobou;
 • ako zamestnávateľovi, ak ste napríklad rodinným príslušníkom zamestnanca Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo jemu blízkou osobou;
 • ako subjektu plniaceho úlohy správy registratúry, pričom vo svojich registratúrnych strediskách spracováva agendy, ktorých je pôvodcom, ako napríklad osobných spisov žiakov a zamestnancov.


Zásady ochrany osobných údajov

Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiava zásady v zmysle článku 5 GDPR najmä zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť, zásady minimalizácie získavaných údajov, aktualizácie údajov, minimalizácie uchovávania údajov, integrity a dôvernosti. V neposlednom rade dbá aj na zásadu bezpečného spracúvania.

Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne oprávnené osoby Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia poverené spracúvaním osobných údajov v určenom rozsahu a na určené účely. Tieto osoby majú povinnosť spracúvať Vaše osobné údaje v súlade so zákonnými a internými predpismi Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, na základe pokynov prevádzkovateľa a jeho zodpovedných osôb.

Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri výkone kontrol, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátnej moci alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom na niektorý z hlavných účelov spracovania, a zväčša aj na iný účel, ktorý možno zlúčiť s pôvodným účelom spracúvania a zákonnými spracovateľskými operáciami (najmä na účel správy registratúry a archivácie dokumentov vo verejnom záujme a účel štatistiky vo verejnom záujme) pričom právnym základom spracúvania je niektorá/viaceré z nasledujúcich podmienok:

 • plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle osobitných zákonných predpisov;
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby;
 • spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana (s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa);
 • plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.Aké sú možné dôsledky neposkytnutia osobných údajov?

Ak Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Vaše osobné údaje spracúva podľa osobitných právnych predpisov (plnenie zákonnej povinnosti) a v súvislosti s plnením úloh vo verejnom záujme je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou. Vašou povinnosťou je požadované údaje poskytnúť a strpieť ich spracovanie po dobu trvania účelu spracovania. Neposkytnutie Vašich osobných údajov by mohlo mať za následok čiastočné alebo aj úplné zmarenie realizácie plnenia verejných úloh a povinností školy, ktoré jej vyplývajú z týchto predpisov resp. zamietavé vybavenie Vášho podania/žiadosti alebo nemožnosť vydania rozhodnutia. V určitých prípadoch neposkytnutie niektorých osobných údajov nemá vplyv na vybavenie podania/podnetu, môže mať však vplyv na iné skutočnosti.

Ak Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Vaše osobné údaje spracúva pre potreby predzmluvných a zmluvných vzťahov v ktorých ste jednou zo zmluvných strán („klasická“ zmluva, pracovný zmluva, objednávka a iné), poskytnutie osobných údajov je povinné a je nevyhnutné pre platné uzatvorenie týchto zmluvných vzťahov. V prípade ich neposkytnutia nemusí dôjsť k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Po dobu trvania zmluvy a účelu spracovania je Vašou povinnosťou strpieť spracovanie poskytnutých osobných údajov.

Získavanie Vašich údajov spracúvaných školou pri plnení úloh vo verejnom záujme môže byť pri niektorých účeloch na báze Vášho dobrovoľného poskytnutia. Napr. pri vyhotovovaní fotografií/videozáznamu z konania školských výletov pre účel pozitívnej „propagácie a informovania verejnosti“ o činnosti a možnostiach vzdelávania na Súkromnej základnej škole pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,. V prípade naznačenia, že dotknutá osoba nechce byť na zábere fotografa, ten je povinný to akceptovať a takýto záber nevyhotoviť.

Ak Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia získava a spracúva Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, obvykle rovnakým spôsobom, ako ste ho poskytli. Máte možnosť účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu či profilovania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a nemá pre Vás ďalšie nepriaznivé následky. Napríklad odvolanie súhlasu rodiča na fotografovanie svojho dieťaťa pre účely propagácie akcie, na ktorú rodič dieťaťa prihlásil (napr. na školský výlet).

Ak Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia Vaše osobné údaje spracúva na účely dosiahnutia oprávnených záujmov, ktoré sleduje Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia alebo tretia strana, poskytnutie Vašich údajov je zväčša nevyhnutné pre daný účel a musíte strpieť ich spracovanie za dodržania zásady, že tieto oprávnené záujmy nikdy nesmú prevažovať nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Prehľad účelov spracúvania stanovených prevádzkovateľom a ich právnych základov je jednotlivo uvedený v dokumente Záznam o spracovateľských činnostiach.

Kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov?

Kategórie možných príjemcov:

 • oprávnené osoby Súkromnej základnej školy pre žiakov s vývinovými poruchami učenia
 • orgány štátnej správy a verejnej moci,
 • súdy,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • exekútori,
 • zmluvní sprostredkovatelia,
 • dotknuté osoby, ktoré sú napr. v postavení žiadateľa, uchádzača o zamestnanie/vzdelávanie, účastníka vzdelávania, sťažovateľa, predkladateľa petície a iné osoby, ktorých sa žiadosť/sťažnosť/petícia týka,
 • účastníci konania,
 • iné oprávnené subjekty,
 • verejnosť (napr. ak údaje sú zverejnené vo verejnom záujme alebo v zmysle osobitných zákonných predpisov alebo sú zverejnené na základe súhlasu dotknutej osoby pričom toto zverejnenie nie je nad rámec základných práv a slobôd dotknutej osoby).

Podrobnejšie informácie o príjemcoch pri jednotlivých účeloch spracúvania nájdete v dokumente Záznam o spracovateľských činnostiach.

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri našich účeloch spracovania spravidla neuskutočňuje.

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané?

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s internou smernicou školy a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania a počas lehoty uloženia spisov určenej registratúrnym poriadkom alebo do doby odvolania súhlasu, ak bol súhlas právnym základom získania Vašich osobných údajov; podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr.

Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania údajov pri jednotlivých účeloch spracúvania nájdete v dokumente Záznam o spracovateľských činnostiach.

Používame súbory cookies na sledovanie správania sa a profilovanie?

Webové stránky prevádzkovateľa používajú súbory cookies, avšak neukladajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch stránky. Webové stránky prevádzkovateľa zároveň nevykonávajú profilovanie a automatizované spracovanie osobných údajov.

Vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín?

Súkromná základná škola pre žiakov s vývinovými poruchami učenia osobné údaje neprenáša do tretích krajín. Viac informácií o tom, komu sú vaše osobné údaje poskytované, nájdete pri jednotlivých účeloch spracúvania na nasledujúcom Záznam o spracovateľských činnostiach.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v úrade. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – vždy máte právo na poskytnutie informácie, či o Vás spracúvame osobné údaje. Máte možnosť požiadať o kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – máte vždy počas trvania účelu spracúvania právo na opravu údajov. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné a naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, to znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený požiadať nás, aby sme prestali používať niektoré Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme môžu byť nepresné a namietate ich správnosť, dôjde k obmedzeniu po dobu overenia Vášho podnetu.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, pri ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch alebo na verejných záujmoch a výkone verejnej moci. Počas doby šetrenia škola dočasne pozastaví spracúvanie Vašich údajov. Ak v prípade podanej námietky nemáme presvedčivé argumenty o tom, že naše legitímne a oprávnené dôvody na spracúvanie prevažujú nad Vašimi záujmami, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo namietať sa netýka údajov spracúvaných na vedecký alebo historický výskum či štatistické účely pre potreby plnenia úloh vo verejnom záujme.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – vždy, keď sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nesprávne alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.