„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Špeciálno-pedagogické centrum

Oznam

o prevádzke Súkromného CŠPP pri SZŠ pre žiakov s VPU v Martine, v období od 01.06.2020 do konca šk. roka 2019/2020

Klienti/zákonní zástupcovi klientov sú pri vstupe do priestorov SCŠPP povinní odovzdať vyplnené „Čestné vyhlásenie“.

Služby, ktoré poskytujeme:
 • špeciálno-pedagogické
  • diagnostika
  • logopédia
  • individuálne poradenstvo
  • skupinové poradenstvo
 • psychologické
  • diagnostika
  • individuálne poradenstvo
  • skupinové poradenstvo
  Hodiny kedy sa Vám budeme venovať:
    diagnostika poradenstvo
  Pondelok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
  Utorok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
  Streda 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
  Štvrtok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30
  Piatok 7:30 – 12:00 12:30 – 15:30

  alebo po individuálnej dohode na telefónnych číslach:

  • pevná linka: 043/4277007
  • mobil: 0910 907 289

  Žiadosť o odporúčanie na pridelenie asistenta učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením

 • výchovné poradenstvo
  • riešenie výchovno - vzdelávacích problémov žiakov
  • v oblasti profesijnej orientácie poskytujeme poradenský servis pre rodičov a žiakov:
   • informujeme o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
   • usmerníme pri voľbe povolania, pomôžeme vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
   • informujeme o povolaniach, ktoré poznajú a ktoré nepoznajú
   • umožňujeme žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizujeme žiakom besedy, zabezpečujeme účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí)
   • podieľame sa na realizácii prevencie sociálno patologických javov mládeže, poskytujeme užitočné informácie o prevencii šikanovania
   Hodiny kedy sa Vám budeme venovať:
   Pondelok 14:00 – 15:00
   Streda 14:00 – 15:00

  alebo po individuálnej dohode (deň vopred) na telefónnom čísle s výchovnou poradkyňou: Ing. Mária Bočeková: 0910 989 970