„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom.“

(J. A. Komenský)

Charakteristika súkromnej špeciálnej základnej školy:

V súkromnej špeciálnej základnej škole je:

  - 19 žiakov
  - 3 učitelia
  - 2 triedy
Primárnym poslaním súkromnej špeciálnej základnej školy je výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, vytvoriť podmienky pre všetky deti s prihliadnutím na ich jedinečnosť a z toho vyplývajúce individuálne potreby.

Výhody súkromnej špeciálnej základnej školy:
  • vyučovanie prebieha pod vedením špeciálneho pedagóga,
  • nízky počet žiakov v triede, ktorý umožňuje individuálny prístup ku každému žiakovi,
  • možnosť tvorby individuálnych plánov,
  • využívanie kompenzačných pomôcok,
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiaka i rodiča, individuálna logopedická starostlivosť
Základným princípom, ktorým sa škola riadi je ľudskosť, tolerancia a rovnosť šancí pre každé dieťa.

Cieľová skupina: Žiaci s mentálnym postihnutím, variant A, B, C
Motto školy je:

„Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a rajom“.
(J. A. Komenský)

Pri Súkromnej špeciálnej základnej škole v Martine sídli aj Špeciálno-pedagogické centrum Služby, ktoré poskytuje:

  • špeciálno-pedagogické
  - diagnostika
  -logopédia
  - individuálne poradenstvo
  - skupinové poradenstvo
  • psychologické
  - diagnostika
  - individuálne poradenstvo
  - skupinové poradenstvo
Žiaci zo Súkromnej špeciálnej základnej školy vykonávajú všetky aktivity počas školského roka spoločne so žiakmi Súkromnej základnej školy pre žiakov s VPU.

Školský vzdelávaci program
Školský poriadok